Thông báo Tiểu học

Hiệu trưởng các trường báo số liệu về thầy Nghê Thế An bằng điện thoại hoặc email khi đã điền thông tin vào đường link đã cung cấp về tặng mũ bảo hiểm cho học sinh