Thông báo nhận Quyết định nâng lương trước hạn năm 2016 do điều chỉnh

Đề nghị kế toán các đơn vị liên hệ bộ phận Tổ chức nhận Quyết định nâng lương trước hạn năm 2016 do điều chỉnh chức danh nghề nghiệp sai.